Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden

BrandySmoke, handelend onder de naam De Compagnie, gevestigd te Breda, Torenstraat 15, 4811 XV Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 68939418

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.brandysmoke.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van BrandySmoke, tenzij BrandySmoke zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2. Het doen van een bestelling danwel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze voorwaarden akkoord verklaart.

3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door BrandySmoke is geaccepteerd.

Artikel 2 Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten

  • Alle offertes en aanbiedingen van BrandySmoke zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de of
  • ferte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. BrandySmoke kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. BrandySmoke behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4. De op de site en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Betaling en levering

1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

2. Zodra het verschuldigde bedrag door BrandySmoke ontvangen is, ontvang je binnen 1, uiterlijk 2 werkdagen een bevestiging per e-mail.

3. Zodra het verschuldigde bedrag door BrandySmoke ontvangen is, verzendt BrandySmoke de bestelde artikelen. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk (voor 20:30 uur besteld, morgen in huis) verzonden via POSTNL, DHL of een andere pakketdienst naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Indien zich problemen voordoen waardoor wij onze levertijd niet halen, zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.

4. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt BrandySmoke zo spoedig mogelijk contact op met de klant.

5. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken). Stuur hiervoor een e-mail of brief naar BrandySmoke Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het invullenvan de juiste NAW-gegevens.

Artikel 4 Garantie en retournering

1. BrandySmoke garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en doet er alles aan om een perfect product te leveren.

2. De klant dient onmiddellijk na levering te (doen) inspecteren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

3. Mocht het bestelde artikel niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan deze dit binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bestelling via het contactformulier op de website aan BrandySmoke doorgeven.

4. BrandySmoke zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan deze de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 30 werkdagen nadat de bestelling retourontvangen is aan de klant worden teruggestort.

5. Kijk op de garantie pagina voor meer informatie over de garantie per artikel en wat te doen bij een defect.

Artikel 5 Tevredenheidsgarantie en retournering

1. De klant mag zonder opgaaf van reden de overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het betreffende product ontbinden door BrandySmoke een e-mailbericht te sturen via het contactformulier op de website van BrandySmoke.

2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, en voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking en niet duidelijk gebruikt of bewerkt is. Voor beschadigde/gebruikte producten kan de waar-deminderingsklausule worden toegepast

3. De kosten voor retourzendingen komen in dit geval voor rekening van de klant. BrandySmoke zal binnen 14 werkdagen nadat een product in goede staat retourontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de klant terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten.

4. E-liquids en Disposables worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen.

5. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeen-komst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BrandySmoke, torenstraat 15, 4811XV te Breda, info@brandysmoke.nl, Telefoon: +31 85 060 25 31 via een ondubbelzin-nige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) on-verwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslis-sing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft in-gestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terug-betaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aan-getoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder ge-val niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen te-rugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is ver-streken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermin-dering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan no-dig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. De producten die door BrandySmoke geleverd worden blijven eigendom van BrandySmoke totdat de klant alle verplichtingen uit de met BrandySmoke gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van BrandySmoke en van het personeel en de producten van BrandySmoke voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. BrandySmoke is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

2. BrandySmoke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van BrandySmoke.

3. Iedere aansprakelijkheid van BrandySmoke jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan BrandySmoke verschuldigd is.

4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en BrandySmoke, dan wel tussen BrandySmoke en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en BrandySmoke, is BrandySmoke niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BrandySmoke.

5. Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer. BrandySmoke is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen. Wij verkopen de artikelen op onze website alleen aan personen met een leeftijd van minimaal 18 jaar (bij het plaatsen van een bestelling verklaart u minimaal 18 jaar te zijn). De producten in ons assortiment kunnen nicotine bevatten, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor uw gezondheid als;

– U allergisch bent voor nicotinehoudende producten;

– U last heeft van een verhoogde bloeddruk;

– U last heeft van hartklachten;

– U in verwachting bent

Liquids zijn niet geschikt voor orale inname. Zorg er daarom ook altijd voor dat kinderen en huisdieren niet in contact kunnen komen met de eliquid.

Artikel 8 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BrandySmoke kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 9 Privacy

1. Het privacybeleid van BrandySmoke staat op onze website www.brandysmoke.nl. BrandySmoke neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij BrandySmoke, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.

2. Het is de klant verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BrandySmoke, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

3. Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

4. Daarnaast mag je geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Je mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van BrandySmoke of overeenkomsten die met BrandySmoke gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

0
    0
    Winkelwagen is leeg

    Service producten